Need Help ?
Call: +977- 026520257
News Flash
मिति २०७४/०३/२४ गते शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुले यस कार्यालयको विद्‍यालय प्रशासन शाखामा सम्पर्क राखी प्रवेश पत्र बुझि लैजानुहुन अनुरोध छ ।|| अस्थायी शिक्षक फाराम भराउने सम्बन्धमा|| राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा कार्यक्रम सुरु|| आ‍.ब. ०७२/७३ को दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा विवरण|| पाठ्यपुस्तक खरिद गरी सोधभर्नाका लागि पेश गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना|| सम्पत्ति विवरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना|| उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने अपाङ्गता भएको विद्यार्थीहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना|| माध्यमिक तहको स्थायी नियुक्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना||