Need Help ?
Call: +977- 026520257
News Flash
आ.व. ०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण फाराम नबुझाउने शिक्षकहरुले जरीवाना बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना|| पूरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा २०७३ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना|| आ.व. ०७३/७४ को स्वीकृत संसोधित वार्षिक कार्यक्रमको क.नं. १० (TRUSS मा बनेका विद्‍यालय ब्लक मर्मत) र क.नं. ८.२.३.३१.८ (विद्‍यालय मर्मत तथा सम्भार) अन्तर्गत ब्लक मर्मत/विद्‍यालय मर्मत तथा सम्भार का लागि छनौट भएका विद्‍यालयहरुको नामावली र सूचना|| आ.व. ०७३/७४ को स्वीकृत संसोधित वार्षिक कार्यक्रमको क.नं. २.१५.११.११९.६ अन्तर्गत ICT का माध्यमबाट शिक्षण सिकाईका लागि कम्प्युटर Equipment तथा Kits खरिद अनुदानका लागि छनौट भएका विद्‍यालयहरुको नामावली र सूचना|| स्थायी नियुक्ति/पदस्थापनाका लागि विद्‍यालय विवरण प्रकाशन गरिएको सूचना ।।।|| ICT का माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि कार्यक्रम माग गर्ने बारे सूचना ।|| Truss Block मर्मत योजना माग गर्ने सम्बन्धी जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटाको अत्यन्त जरुरी सूचना|| मिति २०७४/०३/२४ गते शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुले यस कार्यालयको विद्‍यालय प्रशासन शाखामा सम्पर्क राखी प्रवेश पत्र बुझि लैजानुहुन अनुरोध छ ।||

सबै हेर्नुहोस